PROVOZNÍ  ŘÁD

VÍCEÚČELOVÉHO  HŘIŠTĚ  VELKÉ PŘÍTOČNO


Majitel a provozovatel: OBEC VELKÉ PŘÍTOČNO, VÍTĚZNÁ 16, 273 51, IČO: 00235091

www.velkepritocno.cz


Užívání víceúčelového hřiště je na vlastní nebezpečí! Majitel nenese zodpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu!

Majitel nenese zodpovědnost za škodu nebo zcizení soukromých věcí návštěvníků.


 Provozní podmínky :

Na hřiště s umělým povrchem je povolen vstup v čisté obuvi, s hladkou podrážkou (tenisky, botasky, cvičky). Je zakázán vstup v obuvi s kolíky (kopačky, tretry apod.), jízda na kole, na motorových vozidlech, kolečkových bruslích a skateboardu.

        Dětem mladším 15 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

    ◦    Nošení nápojů do areálu hřiště je povoleno pouze v plastových uzavíratelných lahvích.

    ◦    Osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek je vstup zakázán.

    ◦    V době uzavření areálu hřiště je vstup přísně zakázán.


V areálu hřiště je dále zakázáno :

    ◦    kouřit v celém prostoru hřiště,

    ◦    konzumovat alkoholické nápoje a omamné látky,

    ◦    odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená,

    ◦    odhazovat žvýkačky na umělý povrch a jeho okolí,

    ◦    poškozovat zařízení areálu a zeleň,

    ◦    vstupovat mimo vyhrazenou provozní dobu,

    ◦    používat otevřený oheň,

    ◦    manipulovat s ostrými předměty, kamením, štěrkem apod.,

    ◦    přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, pyrotechniku, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat,

    ◦    lézt po konstrukcích, sítích apod.,

    ◦    přemísťovat pevné i mobilní zařízení hřiště mimo stanovená místa,

    ◦    narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem,

    ◦    vodit psy a jiná zvířata na hřiště 

    ◦    provádět veřejnou produkci, která by ohrožovala klidné užívání víceúčelového hřiště a klid obyvatel bydlících v nejbližším okolí.


Povinnosti uživatele :

    ◦    Uživatel si při převzetí hřiště a potřebného zařízení zkontroluje jejich stav a případné zjištěné škody neprodleně oznámí správci, který je zapíše do provozní knihy. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny správcem areálu či dalším uživatelem při přebírání hřiště.

    ◦    Po ukončení užívání je uživatel povinen uvést hřiště do výchozího stavu a provést úklid jím používaného zařízení. Případné škody, které uživatel způsobí, je povinen oznámit správci, který provede o události zápis do provozní knihy, včetně jména, adresy a ověření totožnosti uživatele, který škodu způsobil. Náklady na opravy či pořízení nového zařízení hradí v plném rozsahu uživatel, který škodu způsobil.

    ◦    Správce areálu je oprávněn okamžitě ukončit užívání areálu hříště nebo vykázat z areálu všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svou činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů či návštěvníků víceúčelového hřiště, nebo poškozují majetek a zařízení sportovního areálu, a to bez nároku na vrácení finanční částky.

    ◦    Poškození hřiště, poškození nářadí nebo ztrátu klíče bude hradit uživatel v plné výši.

    ◦    Míče a jiné sportovní náčiní mimo sítí na tenis, volejbal, nohejbal (jsou součástí vybavení hřiště) si zajišťují hráči sami. Hokejky se mohou používat pouze plastové, florbalové.


Při opakovaném porušení podmínek provozu je provozovatel na návrh správce oprávněn vyloučit na dobu neurčitou z užívání sportoviště osoby, případně skupiny (organizace), které toto porušování způsobují či za ně zodpovídají.


Provozní doba víceúčelového hřiště :

Využití pro veřejnost + sportovní oddíly:

    ◦    Květen - Září: 8:00 – 21:00 hodin 

Provozní doba může být po posouzení provozovatelem upravena dle světelných a klimatických podmínek.      

V podzimních a zimních měsících tj. od října do dubna je vstup na víceúčelové hřiště pro veřejnost pouze při venkovní teplotě nad +5°C a bez sněhové pokrývky.


    ◦    Rezervace pro skupiny je možná nejméně 1 den dopředu. Při rezervaci je objednavatel povinen uvést jméno, příjmení a telefonický kontakt.

    ◦    Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto změnu správci neprodleně nahlásit, nejpozději 2 hodiny předem.

    ◦    Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, nebo z bezpečnostních či technických důvodů může být rozhodnutím provozovatele, prostřednictvím správce, provoz omezen či zrušen na dobu nezbytně nutnou.

    ◦    S případným rozhodnutím o omezení (včetně rezervací sportovišť) musí správce objednatele pronájmu neprodleně seznámit a zveřejnit je vyvěšením u vstupu na hřiště.

    ◦    Důležité kontakty  jsou uvedeny v sekci kontakty na hlavní straně rezervačního systému.

    


Ceník pro víceúčelové hřiště 

Čas : 1 hodina

Sazba v Kč: 150 Kč

Turnaj: 1000 Kč/den

Dětem mladším 15 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu osoby starší 18-ti let


Důležitá telefonní čísla

Obecní úřad Velké Přítočno: 312 688 816

Policie ČR: 158

Záchranná služba: 155

Hasičský záchranný sbor: 150

Integrovaný záchranný systém: 112